Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het internetforum op http://hin-forum.secondcompany.nl. Om het forum te gebruiken, moet u akkoord gaan met deze voorwaarden met De Beste Therapeut, het bedrijf dat het forum beheert.

Het bedrijf kan andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van het forum.

Ga naar:

Belangrijke termen

Deze voorwaarden bevatten een aantal belangrijke voorzieningen die van invloed zijn op uw rechten en verantwoordelijkheden, zoals de disclaimers in Disclaimers en limieten op de aansprakelijkheid. U gaat akkoord om het bedrijf te dekken voor schade veroorzaakt door uw misbruik van het forum in Verantwoordelijkheid voor Uw Gebruik, en een overeenkomst om geschillen te beslechten in Geschillen .

Uw toestemming om het forum te gebruiken

Met inachtneming van deze voorwaarden geeft het bedrijf u toestemming om het forum te gebruiken. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden om het forum te gebruiken.

Voorwaarden voor gebruik van het forum

Uw toestemming om het forum te gebruiken is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
 1. Je moet minimaal dertien jaar oud zijn.

 2. U mag het forum niet meer gebruiken als het bedrijf rechtstreeks contact met u opneemt om te zeggen dat u dit niet mag.

 3. Je moet het forum gebruiken in overeenstemming met acceptabel gebruik en content standaarden.

Acceptabel gebruik

 1. Je mag de wet niet overtreden via het forum.

 2. Je mag niet andermans account op het forum gebruiken of proberen te gebruiken zonder hun specifieke toestemming.

 3. U mag op het forum geen gebruikersnamen of andere unieke identificatiegegevens kopen, verkopen of anderszins verhandelen.

 4. U mag geen advertenties, kettingbrieven of andere verzoeken via het forum sturen, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonlijke gegevens te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databases.

 5. Je mag de toegang tot het forum niet automatiseren, of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browser plug-in of add-on, of ander computerprogramma dat geen webbrowser is.

 6. Je mag het forum niet gebruiken om e-mail te sturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen of groepsmail aliassen.

 7. U mag niet ten onrechte impliceren dat u verbonden bent met of onderschreven wordt door het bedrijf.

 8. Je mag geen enkel deel van het forum tonen op andere websites met <iframe>.

 9. Je mag de beveiligings- of toegangsbeperkingen van het forum niet uitschakelen, vermijden of omzeilen.

 10. U mag de infrastructuur van het forum niet belasten met een onredelijk aantal verzoeken, of verzoeken die zijn ontworpen om een ​​onredelijke belasting op te leggen aan de informatiesystemen die aan het forum ten grondslag liggen.

 11. Je mag je niet voordoen als anderen via het forum.

 12. U mag niemand aanmoedigen of helpen die deze voorwaarden schendt.

Content standaarden

 1. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk is voor anderen. Dit omvat inhoud die intimiderend, ongepast of beledigend is.

 2. U mag geen inhoud op het forum plaatsen die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, inbreuk maakt op iemands privacy of die overeenkomsten schendt die u met anderen heeft.

 3. U mag geen inhoud op het forum plaatsen die kwaadaardige computercode bevat, zoals computervirussen of spyware.

 4. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen als een tijdelijke aanduiding, om een ​​bepaald adres, gebruikersnaam of andere unieke identificatie te behouden.

 5. Je mag het forum niet gebruiken om informatie vrij te geven waar je niet het recht toe hebt, zoals vertrouwelijke of persoonlijke informatie van anderen.

Handhaving

het bedrijf mag schendingen van deze voorwaarden onderzoeken en vervolgen voor zover wettelijk toegestaan. Het bedrijf kan wetshandhaving instanties informeren en samenwerken met de vervolging van overtredingen van de wet en deze voorwaarden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook inhoud op het forum te wijzigen, te redigeren en te verwijderen. Als u denkt dat iemand inhoud op het forum heeft geplaatst in strijd met deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Uw account

U moet een account aanmaken en inloggen om sommige functies van het forum te gebruiken.

Om een ​​account aan te maken, moet u wat informatie over uzelf verstrekken. Als u een account aanmaakt, stemt u ermee in om minimaal een geldig e-mailadres op te geven en dat adres up-to-date te houden. U kunt uw account op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar tim@secondcompany.nl.

U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle acties die met uw account worden ondernomen, of u nou bent geautoriseerd of niet, totdat u ons op de hoogte stelt dat uw account is gehackt. U stemt ermee in het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account is gehackt. U stemt ermee in een veilig wachtwoord voor uw account te kiezen en dit geheim te houden.

Het bedrijf kan je account op het forum beperken, opschorten of sluiten in overeenstemming met zijn beleid voor het afhandelen van auteursrecht gerelateerde verwijdering verzoeken, of als het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat je een regel in deze voorwaarden hebt overtreden.

Uw content

Niets in deze voorwaarden geeft het bedrijf eigendomsrechten op intellectueel eigendom dat u deelt met het forum, zoals uw accountinformatie, berichten of andere inhoud die u naar het forum verzendt. Niets in deze voorwaarden geeft u ook eigendomsrechten op het intellectuele eigendom van het bedrijf.

Tussen u en het bedrijf blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u op het forum indient. U stemt ermee in om niet ten onrechte te suggereren dat inhoud die u op het forum indient, wordt gesponsord of goedgekeurd door het bedrijf. Deze voorwaarden verplichten het bedrijf niet tot het opslaan, onderhouden of verstrekken van kopieën van inhoud die u indient, en om deze te wijzigen in overeenstemming met deze voorwaarden.

Anderen die inhoud ontvangen die u op het forum indient, schenden mogelijk de voorwaarden waarop u uw inhoud in licentie geeft. U stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u voor die schendingen of de gevolgen ervan.

Disclaimers

U accepteert alle risico’s van het gebruik van het forum en de inhoud op het forum. Voor zover de wet het toelaat, bieden het bedrijf en zijn leveranciers het forum zoals het is, zonder enige garantie.

Het forum kan hyperlinks bevatten naar forums en diensten die door anderen worden beheerd en deze integreren. Het bedrijf geeft geen enkele garantie over diensten die door anderen worden uitgevoerd, of inhoud die zij mogelijk leveren. Het gebruik van services die door anderen worden beheerd, kan worden beheerst door andere voorwaarden tussen u en de service die wordt uitgevoerd.

Feedback

Het bedrijf verwelkomt uw feedback en suggesties voor het forum. Zie het gedeelte Contact hieronder voor manieren om contact met ons op te nemen.

U stemt ermee in dat het bedrijf vrij is om te reageren op feedback en suggesties die u geeft, en dat het bedrijf u niet hoeft te melden dat uw feedback is gebruikt, uw toestemming om deze te gebruiken of u niet hoeft te betalen. U stemt ermee in om geen feedback of suggesties in te dienen waarvan u denkt dat deze vertrouwelijk of eigendom zijn van u of anderen.

Geschillen

De Nederlandse regering regelt elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden of uw gebruik van het forum.

U en het bedrijf komen overeen om verbodsacties met betrekking tot deze voorwaarden alleen in te dienen bij de staats- of federale rechtbank in Amsterdam. Noch u, noch het bedrijf zal bezwaar maken tegen de jurisdictie, het forum of de plaats in die rechtbanken.

Behalve om een ​​gerechtelijk bevel of vorderingen op grond van de Computer Fraud and Abuse Act te zoeken, zullen u en het bedrijf elk geschil oplossen door bindende arbitrage van de American Arbitration Association. Arbitrage volgt de commerciële arbitrageregels en aanvullende procedures van de AAA voor consumentengerelateerde geschillen. Arbitrage vindt plaats in Amsterdam. U beslecht elk geschil als individu, en niet als onderdeel van een groepsvordering of andere representatieve procedure, hetzij als eiser of als groepslid. Geen enkele arbiter zal een geschil samenvoegen met een andere arbitrage zonder de toestemming van het bedrijf.

Elke arbitrale uitspraak omvat de kosten van de arbitrage, redelijke advocatenhonoraria en redelijke kosten voor getuigen. U en het bedrijf kunnen arbitrage-uitspraken indienen bij elke bevoegde rechtbank.

Algemene voorwaarden

Als een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar is zoals geschreven, maar zou kunnen worden gewijzigd om deze wel afdwingbaar te maken, moet die bepaling worden gewijzigd tot het minimum dat nodig is om ze afdwingbaar te maken. Anders moet die bepaling worden geschrapt.

U mag uw overeenkomst met het bedrijf niet overdragen. Het bedrijf kan uw overeenkomst overdragen aan een gelieerde onderneming van het bedrijf, een ander bedrijf dat zeggenschap over het bedrijf verkrijgt, of een ander bedrijf dat activa koopt van het bedrijf dat gerelateerd is aan het forum. Elke poging tot overdracht tegen deze voorwaarden heeft geen rechtsgevolg.

Noch de uitoefening van enig recht onder deze overeenkomst, noch afstand van enige schending van deze overeenkomst, doet afstand van enige andere schending van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden omvatten alle voorwaarden van overeenkomst tussen u en het bedrijf over het gebruik van het forum. Deze voorwaarden vervangen alle andere overeenkomsten over uw gebruik van het forum, al dan niet schriftelijk, volledig.

Contact

U kunt het bedrijf onder deze voorwaarden op de hoogte stellen en vragen aan het bedrijf sturen via tim@secondcompany.nl.

Het bedrijf kan u onder deze voorwaarden op de hoogte stellen met behulp van het e-mailadres dat u opgeeft voor uw account op het forum, of door een bericht te plaatsen op de startpagina van het forum of uw account pagina.

Wijzigingen

Het bedrijf heeft deze voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2021 en kan deze voorwaarden opnieuw bijwerken. Het bedrijf zal alle updates op het forum plaatsen. Voor updates die substantiële wijzigingen bevatten, stemt het bedrijf ermee in u een e-mail te sturen als u een account hebt aangemaakt en een geldig e-mailadres hebt opgegeven. Het bedrijf kan ook updates aankondigen met speciale berichten of waarschuwingen op het forum.

Zodra u een update van deze voorwaarden ontvangt, moet u akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden om het forum te kunnen blijven gebruiken.